Uuden rehtorin valmennus

UUDEN REHTORIN VALMENNUS – VISIONA HYVIN TOIMIVA KOULU

Kuinka jakaa omaa johtamisosaamista kiinnostavasti, vaikuttavasti ja osallistavasti työyhteisöön, kollegoille, omaan kuntaan ja sidosryhmille? Mitkä ovat toimivimmat keinot osallistaa ja ohjata työyhteisön jäseniä opetussuunnitelma- ja koulun kehittämistyöhön opetuksen järjestäjän strategian mukaisesti?

Ilmoittaudu mukaan yhteiseen prosessiin ja ammatilliseen matkaan, jossa opit yhdessä muiden kanssa!

Ajankohta

6 innostavaa lähipäivää, tilauskoulutus

Kenelle

Koulutus soveltuu uudelle tai vastavalitulle oppilaitoksen johdolle; rehtorit, koulunjohtajat, apulais- ja vararehtorit. Koulutukseen voivat osallistua myös samasta oppilaitoksesta edellisten muodostamat työparit.

Tavoite

Koulutusohjelman tavoitteena on valmentaa uutta oppilaitoksen johtoa ammatillisen roolin hahmottamisessa, rakentamisessa ja koulun toimintakulttuurin kestävässä muutoksessa. Koulutuksessa tuetaan ja ohjataan osallistujia sisällöllisin ja menetelmällisin keinoin henkilökohtaisessa ammatillisessa oppimisessa. Koulun toimintakulttuurin kehittämisessä on tavoitteena auttaa osallistujia uuden opetussuunnitelman mukaisen oppivan yhteisön toimintakulttuurin rakentamisessa omaan yhteisöönsä.

Menetelmät

Koulutusohjelma alkaa henkilökohtaisella alkutehtävällä ja sen avulla suunnataan ja tavoitteistetaan oman johtajuuden oppimisprosessia sekä koulun nykytilalähtöistä kehittämistehtävää.

Koulutuspäivien välissä jatketaan ohjatusti henkilökohtaista ja koulukohtaista oppimistehtävää. Koulutukseen liittyy oman oppimispäiväkirjan pitäminen.

Koulutusohjelman menetelmät mallintavat oppivan yhteisön johtamisen menetelmiä. Menetelmät vastaavat nykyaikaista oppimiskäsitystä ja perustuvat pedagogisesti uuden oppimisen filosofiaan. Koulutus on osallistujalähtöistä ja -keskeistä, tarvelähtöistä ja joustavaa. Ohjelman tarkoituksena on käynnistää osallistujissa uran aikainen kehitysprosessi kohti hyvän ja uudistuvan johtajan ammatillisia taitoja.

Ohjelman aikana osallistujat jakavat omia kokemuksiaan ja omaa osaamistaan kiinnostavasti ja vaikuttavasti kollegoilleen ja rakentavat heidän kanssaan yhdessä oppivaa yhteisöä. Huomion kohteena on myös osaamisen ja kokemusten jakaminen koulun kehittämisestä ja toimintakulttuurin muutostyöstä.

Kouluttaja tuo ohjelmaan kokemuksellisen ja teoreettisen – kansallisen että kansainvälisen -tiedon oppivan koulun johtamisesta ja oppilaitosjohdon kouluttamisesta. Kouluttaja toimii ohjelmassa fasilitaattorina ja sytykkeiden antajana. Osallistujat tutkivat, johtavat osaltaan koulutusprosessia ja oppivat yhdessä.

Koulutusjaksojen rytmitys noudattelee koulun työvuotta sisältöineen. Ohjelman loppuvaiheessa kullakin osallistujalla on henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman lisäksi pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma omaan kouluunsa. Sen turvin on helppoa ja turvallista käynnistää seuraavan lukuvuoden työskentely.

Hyöty osallistujalle

Osallistuja saavat vankat perustaidot ja tiedot oppilaitoksen johtajana toimimiseen. Lisäksi ohjelman aikana laaditaan ohjattu kehittämissuunnitelma ja luodaan välineet oman koulun johtamiseen ja kestävään toimintakulttuurin muutokseen.

Hyöty organisaatiolle

Oppilaitoksen ylläpitäjä hyötyy koulutuksesta saamalla osallistujasta taitavan oppilaitoksen johtajan, joka on jatkossakin motivoitunut kehittymään ammatillisesti sekä pystyy ohjaamaan henkilöstöään pedagogiikan kehittämisessä taitavasti, innostavasti ja osallistaen. Ylläpitäjä saa osallistujasta myös tietävän ja taitavan muutoksen johtajan organisaation pedagogiseen kehittämiseen ja osaamisen jakamiseen organisaation eri tasoilla.

Koulutuksen sisältö ja rakenne

Ennakkotehtävä

1 Jakso: Minä johtajana ja oppilaitos johdettavana

 • Hyvän rehtorin ominaisuuksia
 • Oppilaitos oppivana yhteisönä ja hyvin toimivan oppilaitoksen kriteerit
 • Jaettu johtajuus ja henkilöstön osallistaminen rakenteiden avulla
 • Pedagogiikan johtaminen

Ohjattu välityöskentely ja kirjallisuuteen tutustuminen

Kehittämissuunnitelma:

 • Oman toiminnan arviointi ja kehittämissuunnitelma
 • Oppilaitoksen nykytilan ja johtamisrakenteen arviointi ja uuden rakenteen prototyyppi

 

2 Jakso: Opetussuunnitelma, oppimisen johtaminen ja oppimistulokset

 • Opetussuunnitelman merkitys, rooli ja pedagogiikan kehittäminen
 • Toimintakulttuurin ja oppimisympäristön kehittäminen
 • Vuorovaikutus ja johtamisen pulmalliset tilanteet ja haasteet

Ohjattu välityöskentely ja kirjallisuuteen tutustuminen

Kehittämissuunnitelman toteuttaminen:

 • Oman toiminnan kehittäminen
 • Kehittämissuunnitelman ja johtamisrakenteen testaaminen

 

3 Jakso: Oppilaitoksen strateginen kehittäminen

 • Kansallinen ja paikallinen koulutuspolitiikka sekä sidosryhmäyhteistyö ja verkostot
 • Täydennyskoulutus ja ammatillinen kasvun tukeminen ja ohjaaminen
 • Laadun arviointi ja arviointitietoon perustuva kehittäminen
 • Oman oppilaitoksen vision ja kehittämissuunnitelman kirkastaminen ja jatkosuunnitelmat

 

Jatkotyöskentely koulutusohjelman jälkeen

 • Oman ammatillisen oppimisen suunnitelmallinen ohjaaminen
 • Oman koulun suunnitelmallinen kehittäminen

 

Tilaa koulutus työyhteisöllesi omana toteutuksena

Jos haluat tilata koulutuksen omaan kuntaasi tai kouluusi, ole yhteydessä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi +358 40 842 5036

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajan koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti.

Yhteydenottopyyntö