Räätälöidyt tutoropettajien ja vertaiskouluttajien koulutukset

Educode on nyt Edita!

Koulutukset löydät jatkossa täältä: https://www.editapublishing.fi/koulutukset/opetus-ja-kasvatus

 

Kohti oppivaa yhteisöä!

Kuinka jakaa omaa osaamista kiinnostavasti, vaikuttavasti ja osallistavasti kollegoille ja sidosryhmille? Mitkä ovat toimivimmat keinot osallistaa työyhteisön jäseniä opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen kehittämistyöhön, yhteisöllisen  toimintakulttuurin kehittämiseen sekä digitaitoihin?

Tutoropettajan ja vertaiskouluttajan koulutuksella voit:

 • antaa välineitä monipuolisten pedagogisten kehittämismenetelmien hallintaan ja jakamiseen
 • kehittää opettajan pedagogisia ja digitaalisia taitoja
 • lisätä opettajan aikuis- ja vertaiskouluttajaosaamista
 • kehittää opettajan mentorointi- ja valmennustaitoja
 • lisätä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötä
 • kannustaa innovaatioihin ja kokeiluihin

Kenelle

Tutoropettajat, vertaiskouluttajat, kehittäjäopettajat ja johtoryhmien jäsenet

Tavoite

Koulutusohjelman tavoitteena on valmentaa vertaiskouluttataitojen osaajia, joilla on valmiudet kehittää opetussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä rakentaa yhdessä koko työyhteisön kanssa oppivaa yhteisöä.

Tavoitteena on myös yhteisödynamiikan osaamisen syventäminen: yhteiset tavoitteet, rakenteet ja sosiaalinen vuorovaikutus.

Menetelmät

Koulutuksessa toiminta ja teoreettinen aines kietoutuvat yhteen niin, että osallistuja pääsee soveltamaan aiempaa osaamistaan ja uutta tietoa oman työnsä kontekstissa. Kontaktipäiviin sisältyy asiantuntijaosuuksia valituista teemoista sekä vertaistyöskentelyä. Olennaisena osana on myös jatkuva case-työskentely, jossa yhdessä ratkotaan osallistujien arkityön tehtäviä ja haasteita.

Ohjelman kouluttajat ovat fasilitaattoreita ja sytykkeiden antajia. Osallistujat tutkivat, opettavat ja oppivat yhdessä. Koulutus on osallistujalähtöistä ja -keskeistä, tarvelähtöistä ja joustavaa.

Hyöty osallistujalle

Osallistuja saa vankat taidot ja tiedot tutoropettajana ja vertaiskouluttajana toimimiseen. Hän saa intoa ja välineitä työn toteuttamiseksi kunnassa ja koulussa. 

Hyöty organisaatiolle

Kunta hyötyy koulutuksesta saamalla taitavia vertaiskouluttajia, joilla on taito ja osaaminen ohjata ja kouluttaa muita yhteisön jäseniä innostavasti ja vahvasti osallistaen

Ajatuksia ja vinkkejä mistä aiheista tutorkoulutus voi muodostua:

 • Tavoitteet, organisointi ja työnkuva
 • Tutorin / vertaiskouluttajan rooli kouluyhteisössä
 • Tutoroinnin välineet – koulutus, mentorointi ja valmennustaidot
 • Kokeilu on oppimista – kokeilukulttuurin perusteet
 • Opettajan digitaidot
 • Taidot tukea muita opettajia digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä
 • Opetussuunnitelma koulun/lukion työn määrittäjänä
 • Laaja-alainen osaaminen oppimisen tavoitteena
 • Toimintakulttuurin rakennusaineet ja merkitys
 • Osallisuuden, yhteisöllisyyden ja oppimisen tukeminen tutoropettajan työnä
 • Hyvinvoivan koulun tunnuspiirteet ja hyvinvoinnin kehittäminen
 • Käänteinen oppiminen ja arviointi

 

Tutoropettajien ja vertaiskouluttajien koulutus voi muodostua eri osa-alueista. Ota yhteyttä, niin räätälöidään teille sopiva tutorkoulutus!
iiris.peura@edita.fi, puh. 040 842 5036

Jätä yhteydenottopyyntö: