Toimintakulttuuri tukemaan työelämätaitoja

Kuinka kehitämme koulujen toimintakulttuuria vastaamaan paremmin jatko-opintojen, tulevaisuuden työelämän ja kansainvälisyyden vaatimuksia?

Millä konkreettisilla keinoilla edistämme parhaiten uusia oppiainerajat ylittäviä kokeiluja ja toimintatapoja sekä tunnistamme ja hyödynnämme oppilaiden ja opiskelijoiden oppimispotentiaalia ja taitoja tehokkaammin?

Entä miten voimme tukea ajattelun taitojen kehittymistä ja ratkaista yhteiskunnallisia haasteita yhdessä vahvistamalla opettajien omaa osaamista oppimisen ohjaamisessa?

Kenelle

Koulutus sopii luokanopettajille, aineenopettajille, tutoropettajille, opinto-ohjaajille ja koulunkäynnin ohjaajille.  

Kesto

5 koulutuspäivän valmennusprosessi, joka toteutetaan osin lähipäivinä, osin verkossa. Koulutuspäivien välissä oppimistehtäviä.

Prosessin kokonaiskesto on yksi lukuvuosi (tai minimissään lukukausi). Koulutuskokonaisuus vastaa 1,5 opintopisteen koulutuskokonaisuutta.

Tavoite

Koulutusohjelman tavoitteena on valmentaa opettajatiimejä tukemaan koko yhteisön toimintakulttuurin kehittymistä oppivaksi yhteisöksi ja tiivistää opettajien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on tarjota syvällisellä koulutuksella valmiudet opettajille ohjata oppilaiden ja opiskelijoiden kykyä toimia menestyksekkäästi uusissa, tuntemattomissa tilanteissa myös kohdatessaan ongelmia tai joutuessaan tekemään päätöksiä.

Menetelmät

Oppimisprosessissa sovelletaan Lesson Study-menetelmää, joka on useiden tutkimusten mukaan ammattitaidon kehittymisen näkökulmasta hyödyllisimpiä menetelmiä.

Hyöty osallistujalle

Koulutus tarjoaa osallistujalle kokonaisuuden, joka mahdollistaa oman toiminnan reflektion, teoreettisen aineksen omaksumisen ja käytäntöön soveltamisen sekä vertaisoppimisen. Koulutus antaa työkaluja oppiainerajat ylittäviin kokeiluihin ja toimintatapoihin sekä vahvistaa osallistujien taitoja tunnistaa ja hyödyntää oppilaiden ja opiskelijoiden osaamista tehokkaammin sekä tukea tulevaisuuden työelämätaitojen kehittymistä.

Hyöty organisaatiolle

Valmennusprosessi tukee syvällisesti koko koulun ja organisaation toimintakulttuurin kehittymistä vastaamaan entistä paremmin jatko-opintojen, tulevaisuuden työelämän ja kansainvälisyyden vaatimuksia valmentamalla opettajatiimit työskentelemään uutta luovalla tavalla. Ohjelma antaa opettajille taidot vahvistaa systeemisesti oppilaiden ja opiskelijoiden  oppimaan oppimisen ja elinikäisen oppimisen taitoja.

Taustateoriat

Habits of Mind yhdistää optimaalisesti ajattelun taidot, syväoppimisen ja kasvun asenteen käytännönläheiseksi toiminnaksi. Tukiteorioina ja malleina opetustilanteiden jäsentämisessä hyödynnetään ohjatun oppimiskokemuksen  (MLE) teoreettista mallia, jonka on todettu muokkaavan oppijoiden ajattelua ja luovan transferia opitusta tiedosta tai taidosta muihin oppimistilanteisiin. Toimintakulttuuria tarkastellaan Cultures of Thinking (CoT) mallin avulla. Malli on kahdeksasta ulottuvuudesta rakentuva kokonaisuus, jonka avulla voidaan säädellä koulun arjessa mm. oppilaiden osallisuutta, itsenäisen ajattelun mahdollisuuksia, työtapoja ja oppimisympäristöjä.

 

Koulutuksen sisältö

Ensimmäinen ja toinen päivä

 • Oppimaan oppiminen opetussuunnitelmien perusteissa: määrittelyt, tavoitteet ja yhteydet muihin sisältöalueisiin
 • Habits of Mind (HoM) – taitavan ajattelijan toimintamallit ja yhteys opetussuunnitelman tavoitteisiin
 • Oppimaan oppimista tukeva vuorovaikutus ja oppimisen ohjaaminen (MLE)
 • Ajattelun taitoja vahvistava luokan toimintakulttuuri ja työtavat.
 • Lesson Study ammatillisen kehittymisen menetelmänä
 • Kehittämisaihiot Lesson Study työskentelyyn

 

Kolmas päivä

 • Itsenäistä ajattelua tukeva toimintakulttuuri ja HoM
 • Oppimaan oppiminen, tunteet, uskomukset ja motivaatio
 • Ajattelun kognitiiviset osatoiminnot ja puutteelliset kognitiiviset taidot oppimisen esteenä
 • Oppijoiden osallisuus ja itseohjautuvuuden tukeminen
 • Strukturointi ja mallintamisen merkitys oppimistilanteissa

 

Neljäs päivä

 • Metakognitio ja itsearviointi oppimaan oppimisen osana.
 • Reflektointi on siirtovaikutuksen vahvistamista.
 • Arviointi ja reflektio osana oppimisprosessin suunnittelua ja toteutusta
 • Oppimista tukevan palautteen tunnusmerkit
 • Vertaisarviointi ajattelun taitojen rikastuttamisessa
 • Menetelmiä itsearviointiin, palautteen antoon ja arviointiin

 

Viides päivä

 • Tiimien toiminnan ja tulosten arviointi
 • Vertaispalaute
 • Oppimiskokonaisuuksien ja kokemusten jakaminen
 • Ajattelupolkujen työstäminen
 • Prosessin arviointi
 • Jatkokehitysideat
 • Onnistumisista iloitseminen

Tiedustelut

Kysy lisää ja tilaa räätälöity koulutus omalle työyhteisöllesi!

Ota yhteyttä Iiris Peuraan, iiris.peura@edita.fi, 040 842 5036 tai jätä tarjouspyyntö.

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne räätälöidään tilaajaorganisaation koulutus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti. Kaikille osallistujille lähetetään ennakkokysely, jolla varmistetaan koulutuksen sopivuus ryhmälle.

Yhteydenottopyyntö